Regulamin uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021-Opolskie”

§ 1

Projekt „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021Opolskie” realizowany jest w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 przez Muzeum Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu (45-023), przy ul. św. Wojciecha 13, zwane dalej „Organizatorem”.

§2

W szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021Opolskie” mogą wziąć udział osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe, a także opiekunie prawni dzieci, niezależni animatorzy kultury, edukatorzy oraz działacze społeczni działający w sferze kultury i edukacji na terenie województwa opolskiego, zwani dalej „Uczestnikami”.

§3

Liczba uczestników zgłaszanych do udziału w szkoleniach i warsztatach przez jedną instytucję kultury, organizację pozarządową lub instytucję oświatową na dane szkolenie nie może przekroczyć trzech osób.

§4

Celem szkoleń jest wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową
w regionie oraz zainspirowanie ich do tworzenia i przeprowadzania lokalnych projektów edukacji kulturowej realizowanych w partnerstwach między środowiskami oświaty i kultury.

§5

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział
w szkoleniach.

§6

 1. Podstawą udziału w szkoleniu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.szkolenia.eduko.opole.pl, w terminie określonym indywidualnie dla każdego szkolenia.
 2. Następnie wygenerowany formularz należy podpisać i dostarczyć do Muzeum  Śląska Opolskiego najpóźniej w dniu szkolenia.

 §7

Do udziału w każdym szkoleniu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie po 20 osób.

§8

W pierwszej kolejności rekrutowani będą uczestnicy reprezentujący Partnerów projektu,
w przypadku pozostałych osób kryterium decydującym o kwalifikacji będzie kolejność zgłoszeń.

§9

Uczestnicy ubiegający się o udział w szkoleniu o wyniku kwalifikacji zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

§10

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach zakwalifikowany Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia o tym Organizatora w terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Na jego miejsce zostanie zakwalifikowany Uczestnik z listy rezerwowej.

§11

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

§12

Każdy z uczestników zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych zgodnie
z wytycznymi Narodowego Centrum Kultury.

§13

 1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: zgodnie
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole.
 2. Organizator informuje każdego uczestnika, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia, iż zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna oraz
  o przysługującym prawie dostępu do danych i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono każdego uczestnika, iż:

1) Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

2) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych ze szkoleniem oraz udziałem w projekcie „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie” na podstawie . art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz merytorycznego projektu pn. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”.

4) Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w szkoleniu.

 1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych projektu pn. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie” zgodnie
  z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wydarzeń organizowanych w ramach konkursu mogą zostać umieszczone na stronach internetowych związanych z projektem, portalach społecznościowych ww. projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych
  z konkursem. Zrzeka się on niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania jego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym regulaminie.

§14

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu..

 §15

Organizator zobowiązuje się do:

 • wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu,
 • zapewnienia odpowiedniej sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

§16

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów na szkolenia.

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub do przesunięcia terminu realizacji szkolenia oraz ewentualnej zmiany miejsca jego realizacji.